Przejdź do treści

Niepubliczny Żłobek Katowice

Regulamin

Regulamin

Niepubliczny Żłobek „Kosi Kosi Łapci „ w Katowicach działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. Nr 45 , poz. 235 )
2. Statutu
3. Niniejszego Regulaminu organizacyjnego.

I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Regulamin organizacyjny Żłobka określa organizację pracy placówki.
2. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego określają w szczególności:
a. organizację pracy Żłobka,
b. zasady funkcjonowania Żłobka,
c. zakres współpracy ze Żłobkiem oraz dostęp do informacji o rozwoju dziecka, warunkach i sposobie udzielania świadczeń przez Żłobek.
3. Organizację opieki nad dziećmi w Żłobku, w tym:
a. prawa i obowiązki rodziców,
b. prawa dzieci.

§ 2
1. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci od skończonego 12 miesiąca do 3 lat.
2. Żłobek organizuje opiekę nad dziećmi:
a. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00,
b. pięć dni w tygodniu,
c. 12 miesięcy w roku.
3. Dziecko w Żłobku może przebywać maksymalnie do 10 godzin dziennie.
4. Żłobek jest nieczynny we wszystkie dni świąteczne oraz dni ustalone przez właściciela jako wolne.

§ 3
1. Dyrektorowi podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Żłobku.
2. W czasie nieobecności Dyrektora jego zadania przejmuje osoba przez niego wskazana.
3. Dyrektor Żłobka pełni funkcję merytoryczną w placówce, zajmuje się sprawami organizacyjnymi, opłatami oraz reprezentowaniem placówki na zewnątrz.

§ 4
1. Organizacja Żłobka i obsada osobowa w Żłobku uwarunkowane są:
a. wiekiem dzieci, do których zgodnie z „ustawą żłobkową” przysługuje 1 opiekun na 8 dzieci,
b. liczbą miejsc organizacyjnych.
2. W żłobku, osoby pracujące z dziećmi posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie.

II. Zasady funkcjonowania Żłobka

§ 5
Organizacja opieki nad dziećmi w Żłobku jest zgodna z normami obowiązującymi dla wieku dziecka i obejmuje:
1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2. wyżywienie,
3. higienę snu i wypoczynku,
4. zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez organizowanie i prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu,
5. prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
6. działania profilaktyczne, promujące zdrowie,
7. działania na rzecz kształtowania postaw pro społecznych i usamodzielniania,
8. udzielanie doraźnej pomocy medycznej,
9. bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi,
10. opiekę i pomoc pedagogiczną.

§ 6
1. Rodzice informowani są przez personel Żłobka o wszelkich niepokojących objawach zachowania się dziecka, tak by nie dopuścić do wystąpienia objawów chorobowych u dziecka i innych dzieci.
2. Na wniosek rodziców, uprawniony personel Żłobka obowiązany jest udzielić rodzicom informacji o stanie psychofizycznym dziecka a także zauważonych
u dziecka odstępstwach od norm rozwojowych właściwych dla rówieśników.
Jeżeli zachowania dziecka wskazują na takie odstępstwa od norm rozwojowych, które objawiają się nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samego dziecka, innych dzieci i personelu Żłobka, dyrektor po konsultacji z opiekunkami informuje o tym rodziców dziecka. Czynności te dokumentowane są przez Dyrektora placówki i są podstawą do wnioskowania o zaprzestanie świadczenia usług opieki przez Żłobek.

§ 7
1. W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi, rodzic lub inna osoba, która przyprowadza dziecko do Żłobka każdorazowo informuje pracownika Żłobka, że dziecko jest zdrowe.
2. W przypadku zaobserwowania u dziecka przebywającego w Żłobku objawów chorobowych rodzic lub opiekun informowany jest telefonicznie i jest zobowiązany do odbioru dziecka ze Żłobka niezwłocznie, a najpóźniej
w ciągu 1 godziny.
3. Jeśli dziecko zostało odesłane ze Żłobka z wysoką temperaturą, objawami wirusa pokarmowego, objawami zapalenia spojówek czy innych chorób zakaźnych, to rodzic ma obowiązek po chorobie przynieść zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest już zdrowe i może przebywać w placówce z innymi dziećmi.

§ 8
Z powodów organizacyjnych rodzice winni informować Dyrektora lub opiekuna grupy o każdym zachorowaniu dziecka lub innej przyczynie nieobecności dziecka w Żłobku.

§ 9
1. Po przyjęciu dziecka do Żłobka , dziecko pozostaje pod stałą opieką fachowego personelu Żłobka przez cały okres, aż do odebrania przez rodziców lub upoważnioną osobę.
2. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie pobytu w Żłobku jest następujący:
a. dzieci przebywające w Żłobku są pod opieką opiekunów, którzy organizują im zabawy, zajęcia edukacyjne i wychowawcze,
b. opiekun jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych dzieci,
c. każdorazowo opiekun kontroluje miejsce przebywania dzieci (bawialnia, jadalnia, sypialnia, szatnia, łazienka) oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne,
d. opiekun opuszczający grupę w momencie przyjścia drugiego opiekuna, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,
e. opiekun może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika Żłobka,
f. obowiązkiem opiekuna jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna,
g. w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Żłobka, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

§ 10
1. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców/opiekunów prawnych.
Za pisemną zgodą rodziców/opiekunów dziecko może być odebrane przez dorosłą pełnoletnią osobę, przez nich upoważnioną.
2. Upoważnienie zawiera:
a. imię i nazwisko osoby upoważnionej,
b. nr dowodu tożsamości ze zdjęciem,
c. nr telefonu kontaktowego,
d. datę i podpis rodziców.
3. Pracownicy żłobka mają prawo odmówić wydania dziecka w przypadku stwierdzenia, że rodzice lub inna uprawniona do odbioru dziecka osoba nie gwarantują odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie
i inne), wówczas dziecko pozostawia się w Żłobku do momentu przybycia zawiadomionej przez Żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.
4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze Żłobka przez upoważnioną przez nich osobę.
5. W przypadku nie odebrania dziecka ze Żłobka przez rodziców lub inną osobę upoważnioną najpóźniej do godziny zakończenia pracy Żłobka, a także w sytuacji nie przybycia zawiadomionej osoby lub niemożnością skontaktowania się z rodzicami (osobą upoważnioną), dyrektor lub inny pracownik Żłobka zawiadomi najbliższą jednostkę policji o zaistniałej sytuacji.

§ 11
1. Żłobek zapewnia odpłatne wyżywienie dziecka.
2. Opłata za wyżywienie jest pobierana z dołu do 5-go każdego miesiąca. Opłata za wyżywienie stanowi wartość stawki żywieniowej pomnożonej przez ilość dni roboczych w miesiącu.
3. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka w Żłobku do opłaty, o której mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu nie będą doliczane opłaty za wyżywienie
w poszczególnych dniach zgłoszonej nieobecności dziecka. Za zgłoszenie,
o którym mowa, rozumie się telefoniczne lub osobiste powiadomienia Żłobka najpóźniej do godz. 18:00 dnia poprzedzającego nieobecność dziecka
w żłobku.

§ 12
Opłaty
1. Wysokość i termin wnoszenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku ustala właściciel żłobka.
2. Wysokość opłaty miesięcznej podpisywana jest przez rodzica w umowie.
3. Wszelkie opłaty dokonywane są przelewem na konto lub gotówką w żłobku.
4. Opłaty za czesne dokonywane będą do 10-tego każdego miesiąca.

§ 13
Posiłki należy zorganizować i podawać dzieciom w żłobku w taki sposób, aby zachęcały dzieci do jedzenia. Udokumentowane zaświadczeniem lekarskim „wykluczenia” żywieniowe dla danego dziecka będą respektowane. Dzieci w każdym czasie pobytu w żłobku mają zapewniony dostęp do napojów.

§ 14
1. Dziecko powinno być zaopatrzone przez rodziców w:
a. pieluszki jednorazowe,
b. chusteczki mokre ,
b. obuwie z antypoślizgową podeszwą,
c. ubranka i bieliznę na zmianę,
d. piżamę,
e. smoczek (jeżeli używa),
f. ulubioną przytulankę dziecka,
g. ręcznik,
h. grzebień lub szczotkę do włosów.

2. Rzeczy dziecka muszą być podpisane.
3. Jeżeli dziecko:
a. ma inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę, higienę snu, warunki rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego, rodzice winni informować na bieżąco personel Żłobka o takich potrzebach, bądź zachowaniu dziecka, po to by w granicach możliwości Żłobka zapewnić dziecku optymalne warunki,
b. ma zaleconą dietę eliminacyjną – może być ona realizowana w Żłobku na podstawie zaświadczenia lekarskiego od lekarza z poradni specjalistycznej (alergologa, gastrologa, endokrynologa itp.), począwszy od daty przedłożenia stosownego zaświadczenia w Żłobku do odwołania.
4. Dziecko uczęszczające do Żłobka ze względu na bezpieczeństwo nie może nosić żadnej biżuterii oraz zabawek składających się z drobnych/małych elementów.

§ 15
Dziecko ma prawo w szczególności do:
1. równego traktowania,
2. akceptacji takim jakie jest,
3. opieki i ochrony,
4. poszanowania godności osobistej, intymności i własności,
5. wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania i życzeń,
6. nietykalności fizycznej,
7. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej oraz psychicznej,
8. poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów,
9. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
10. doświadczania konsekwencji własnego zachowania ograniczonego względami bezpieczeństwa własnego i innych,
11. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
12. odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego.

III. Prawa i obowiązki rodziców

§ 16
1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie statutu Żłobka,
b) przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
c) przestrzegania terminowego uiszczania opłat za żłobek oraz opłat dodatkowych wynikających np. z dłuższego pobytu dziecka,
d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka lub przez upoważnioną przez rodziców pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
e) informowanie o nieobecności dziecka w Żłobku.
2. Rodzice mają obowiązek poinformować na piśmie dyrektora Żłobka o swojej czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.
3. Rodzice dziecka zobowiązani są do zapoznawania się z treścią zarządzeń, ogłoszeń i komunikatów właściciela placówki.

§ 17
Rodzice maja prawo do :
1. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.
2. Uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielaniu dziecku pomocy.
3. Wyrażania i przekazywania opiekunom i dyrektorowi Żłobka wniosków z obserwacji pracy Żłobka.
4. Kierowania do personelu Żłobka uwag mających na celu troskę o dobro dziecka.
5. Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Żłobka organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór, o przekazywanych sprawach powinien być każdorazowo poinformowany dyrektor Żłobka.
6. Rodzice dziecka mogą włączać się w organizację imprez okolicznościowych.

IV. Postanowienia końcowe

§ 18
Dyrektor obowiązany jest udostępnić każdemu Regulamin organizacyjny Żłobka.

§ 19
Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią :
1. Umowa na świadczenie usług.
2. Statut żłobka.

§ 20
1. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w sposób właściwy dla jego nadania.
2. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany zapisów w regulaminie, o których rodzice zostaną poinformowani osobiście i na tablicy ogłoszeń. Nie zaakceptowanie nowych zmian wiąże się z wypisaniem dziecka ze żłobka.