Statut

Statut

I Status żłobka.

1. Żłobek jest instytucja niepubliczną.
2. Żłobek nosi nazwę „KOSI KOSI ŁAPCI”.
3. Działa na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235).
4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U.z 2011 nr 69 poz. 367).
5. Siedzibą żłobka jest lokal z zasobów Spółdzielni mieszkaniowej
im. I.J. Paderewskiego w Katowicach przy ulicy Sowińskiego 35/151.
6. Żłobkiem zarządza i kieruje Dyrektor.
7. Numer telefonu: +48 731 444 723
8. Konto bankowe: 30114020040000310277190272
9. NIP: 2220789918
10. Adres email: kosikosilapci@interia.pl

II Obowiązki Dyrektora żłobka.

1. Nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez Żłobek celów z założeniami statutu Żłobka.
2. Zapisywanie oraz wypisywanie dzieci z listy żłobka.
3. Prowadzenie ewidencji oraz kart osobowych przyjętych dzieci.
4. Zatrudnianie i zwalnianie kadry Żłobka.
5. Prowadzenie ewidencji oraz kart osobowych pracowników.
6. Opracowywanie kosztów i ustalanie wysokości oraz terminu uiszczanych odpłatności przez rodziców.
7. Reprezentowanie Żłobka na zewnątrz.
8. Dbanie o prawidłowe relacje i koordynacja współpracy z firmami kooperującymi.
9. Zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków na cały czas pobytu w żłobku.

III Obowiązki i zadania opiekuna.

1. Opiekun zajmuje się dziećmi, pielęgnuje je i wychowuje.
2. Dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci.
3. Kształtuje aktywność i samodzielność w codziennych czynnościach i zabawie.
4. Kształtuje pozytywne cechy charakteru.
5. Wypracowuje społeczno- pożyteczne nawyki.
6. Zaspakaja podstawowe potrzeby biologiczne.
7. Karmi i ubiera dzieci.
8. Organizuje zajęcia edukacyjne  oraz wyjścia na spacer.
9. Dbałość o sprawne działanie placówki, utrzymanie ładu i czystości w żłobku.
10. Dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków żłobka.
11. Współpraca ze sobą oraz właścicielem w zakresie opieki i wychowania dzieci.
12. Rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez Założyciela/ Dyrektora placówki, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez Założyciela/ Dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy żłobka.

IV Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów.

1. Rodzic / prawny opiekun zgłasza osobiście chęć zapisania dziecka do żłobka.
2. Zapoznaje się za podpisem ze wszystkimi przedstawionymi przez Dyrektora dokumentami:
a) Regulamin organizacyjny.
b) Statut.
c) Regulamin korzystania z monitoringu wizyjnego.
d) Karta Dziecka.
e) Lista wyprawki dziecka.
f) Upoważnienia do odbierania dziecka.
g) Cennik.
3. Rzetelnie i zgodnie z prawdą wypełnia dokumenty przedstawione przez Dyrektora.
4. Wypełnienie i podpisanie dokumentów jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Żłobka „KOSI KOSI ŁAPCI” ; Regulaminu korzystania z monitoringu wizyjnego; Statutu; Cennika.

V Przyjęcie dziecka/dzieci do żłobka.

1. Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok.
2. Przyjęcie dziecka odbywa się po dokonaniu wszystkich czynności zapisanych w poz. IV.
3. O kolejności przyjęcia dziecka decyduje data podpisania umowy pomiędzy rodzicem/opiekunem i wpłacenie wpisowego.
4. Umowa podpisywana jest na jeden rok.
5. Wpłacenie wpisowego traktowane jest jak podpisanie umowy przedwstępnej.

VI Opłaty i terminy.

1. Usługi świadczone w żłobku są odpłatne i składają się z wpisowego oraz czesnego.
2. Wpisowe jest jednorazową należnością za jedno dziecko.
3. Opłatę za wpisowe dokonuje się w momencie podpisywania umowy i niepodległa ona zwrotowi w momencie rezygnacji rodzica/opiekuna z usługi.
4. Wpisowe podlega ponowieniu co rok.
5. Wpisowe gwarantuje miejsce dziecka w żłobku na czas zawartej umowy
i obejmuje ubezpieczenie NNW oraz zakup materiałów edukacyjnych i wyposażenia dla dziecka.
6. Czesne jest opłatą za pobyt i opiekę nad dzieckiem w żłobku.
7. Opłatę za czesne należy dokonywać za miesiąc z góry do 10 każdego miesiąca.
8. Nie pomniejsza się czesnego za dni absencji dziecka w żłobku.
9. Wyżej wymienione odpłatności nie obejmują wyżywienia oraz wyprawki.
10. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
11. Żłobek zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat w przypadku zmiany sytuacji gospodarczej np. inflacji, wzrostu kosztów utrzymania żłobka takich jak m.im. czynsz, opłaty za media, wynagrodzenie pracowników  Zmiana wysokości opłat  będzie wprowadzana pisemnym aneksem do umowy . Rodzic ma prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia będzie naliczana cena przed zmianą.

VII Wyżywienie.

1. Żłobek nie będzie podawał żadnych posiłków własnych ani przyniesionych przez rodziców.
2. Żłobek zapewnia możliwość dobrowolnego wykupienia posiłków dostarczanych przez wyspecjalizowana firmę cateringową z którą posiada umowę.
3. Koszt wyżywienia w pełni pokrywany jest przez rodziców.
4. Odpłatność za catering określona jest w Cenniku żłobka a jego wysokość uzależniona jest od cen firmy dostarczającej posiłki.
5. Rodzice osobiście zgłaszają chęć korzystania z posiłków.
6. Rodzice uiszczają odpłatność za catering po zakończeniu danego miesiąca.
7. W przypadku przewidywanej nieobecności dziecka rodzice są zobowiązani osobiście lub telefonicznie powiadomić o tym fakcie pracowników żłobka najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego nieobecności dziecka. Brak takiego zgłoszenia spowoduje naliczenie opłat za posiłek.
8. W przypadku zgłoszenia nieobecności a mimo to, rodzic przyprowadzi dziecko – rodzic musi się liczyć z brakiem posiłku dla dziecka.
9. Zgłoszona terminowo absencja pomniejsza należność za posiłki.
10. Potrawy/produkty których dziecko nie powinno spożywać muszą być udokumentowane zaświadczeniem od lekarza specjalisty dostarczonym do żłobka w dniu podpisania umowy.
11. Żłobek w rozmowie kwalifikacyjnej przyjmie uwagi o ulubionych potrawach dziecka.

VIII Zdrowie dziecka.

1. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe.
2. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do żłobka.
3. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostanie natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko . Jeśli nie odbierze dziecka w ciągu 1 godz. a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej, opiekun wezwie pomoc lekarską.
4. Decyzje o wezwaniu pomocy lekarskiej podejmuje personel żłobka.
5. Ewentualne koszty związane z udzieleniem pomocy ponoszą w całości rodzice.
6. Personel żłobka nie podaje dzieciom jakichkolwiek lekarstw.
7. Żłobek „KOSI KOSI ŁAPCI” szczególny nacisk kładzie na zdrowie oraz higienę dzieci.

IX Obecność i absencja dziecka.

1. Żłobek „KOSI KOSI ŁAPCI” jest czynny od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych oraz dni wolnych wyznaczonych prze właściciela żłobka.
2. Żłobek przyjmuje dzieci w godzinach 7:00 do 9:00
3. Żłobek czynny jest do godziny 17:00
4. Dzieci przyprowadzone po godzinie 9:00 nie zostaną przyjęte chyba że, zostało to odpowiednio wcześniej zgłoszone i ustalone.
5. Istnieje możliwość wcześniejszego przyprowadzenia dziecka lecz podlega to szczegółowemu omówieniu z Dyrektor żłobka w celu zapewnienia opieki dziecku oraz ustaleniu godziny oraz opłaty dodatkowej. Taką chęć należy zgłosić co najmniej z dobowym wyprzedzeniem. Ostateczną decyzje podejmuje tylko Dyrektor żłobka.
6. Odbierać dziecko należy najpóźniej do godziny 17.00. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka ,personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu dziecka w żłobku za dodatkową opłatą oraz zgodą Dyrektor żłobka.

X Obieranie dzieci ze żłobka.

1. Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem.
2. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko, będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa oraz że jest po spożyciu alkoholu lub innych substancji odurzających. W takim przypadku stosuję się zapisy pkt.6,7 i 8.
3. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka.
4. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o zaistniałym fakcie.
5. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, osoba prywatna) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, opiekun oczekuje z dzieckiem w żłobku 1 godzinę. Rodzic/opiekun ponosi z tego tytułu wszystkie koszty za czas pobytu dziecka w żłobku.
6. Po upływie tego czasu powiadamia się policję o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem.
7. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez okazanie orzeczenia sądowego.

Prywatny Żłobek „KOSI KOSI ŁAPCI” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w niniejszym statucie bez wcześniejszego informowania stron. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych umowach, strony zostaną
o tym fakcie poinformowane odpowiednio wcześnie